W88X

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งานเว็บบาคาร่า W88X นั่นมีขั้นตอนการใช้งานของประเภทต่าง ๆทั้ง การสมัครสมาชิก การเพิ่มบัญชีธนาคาร และการฝากถอนเงิน ใช้งานสะดวก รวดเร็ว

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก step1

กดปุ่ม “สมัครสมาชิก”

สมัครสมาชิก step2

กรอกข้อมูล

1.ตั้งยูสเซอร์เนม

2.ตั้งรหัสผ่าน

3.เลือกสกุลเงินบาท

4.กรอกชื่อนามสกุลจริง

5.กรอกอีเมล

สมัครสมาชิก step3

กรอกข้อมูล

7. ระบุเบอร์โทรฯ
8. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก”

สมัครสมาชิก step4

ระบบแสดงข้อความ

“ลงทะเบียนสำเร็จ”

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step1

กดปุ่ม “ข้อมูลส่วนตัว”

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step2

กดปุ่ม “ข้อมูลบัญชีธนาคาร”

 
เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step3

กดเมนู “เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร”

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step4

กรอกข้อมูล

1.เลือกธนาคาร

2.ระบุชื่อบัญชีภาษาไทย

3.ระบุชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ

4.ระบุหมายเลขบัญชี

5.กดปุ่ม “เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร”

การฝากเงิน

ฝากเงิน step1 1

กดเมนู “ฝากเงิน”

ฝากเงิน step2 2

หน้าฝากเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ฝากเงิน step3

1.เลือกธนาคาร
2.เลือกจำนวนเงิน หรือ ระบุจำนวนเงิน
3.เลือกช่องทางการฝากเงิน
4.อัปโหลดสลิปที่โอนเงิน
5.เลือกวันที่ และเวลาตามสลิป

ฝากเงิน step4

6. เลือกธนาคารที่ใช้ฝากถอน

จากนั้นกดปุ่ม “ฝากเงิน”

การถอนเงิน

การถอนเงิน step1

กดปุ่ม “จัดการด้านการเงิน”

การถอนเงิน step2

กดปุ่ม “ถอนเงิน”

การถอนเงิน step3

1.เลือกโอนผ่านบัญชีธนาคาร
2.ระบุจำนวนเงิน
3.เลือกธนาคาร
4.กดปุ่ม “ถอน”